Watcher ~

Friday, May 2, 2014

Gào.

Uh, thật ra là vậy đấy.
Tôi cô đơn thật mà. Nhưng tôi không nói được.
Tôi không nên dựa vào người khác.

No comments:

Post a Comment